Hay xin gửi check về :

Hội từ thiện Người Samarit Nhân Lành

VAGSC - PO Box 18209

Anaheim Hills CA 92817

·        Dưới chech xin viết Mẹ La Vang

·        Số tiền và danh tánh quí vị, chúng tôi sẽ chuyển về trung  tâm và được cầu nguyện tại LaVang.

Của hiến dâng, Vagsc sẽ cấp biên lai khấu trừ thuế.

Website: www.vagsc.com

 

 

 
Text Box: Xây dựng Vương Cung Thánh Đường Mẹ La Vang - Check hay Money Order xin gửi về :Text Box: Quí vị có thể gửi thẳng về  GP Huế:
ĐTGM Lê Văn Hồng 
hay LM Lê Quang Viên
6 Nguyễn Trường Tộ
Thừa Thiên - Huế - VN 
 ĐT 054 383 1143
Website: http://tonggiaophanhue.net

 

 
Việt Nam hào kiệt khắp năm châu *** La Vang quê Mẹ thi nhau đắp bồi